Gyors termékkereső


Keresés a leírásban is

Gyártók szerint

Hírlevél feliratkozás

Elérhetőségek

06-1-405-2202
06-20-363-2420
info@mekka-digital.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

A mekka-digital.hu adatvédelmi nyilatkozata:

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Mekka Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://www.mekka-digital.hu oldalon elérhető szolgáltatás, ideértve a nyilvános fórumokat is, (a beszerző szolgáltatás és a fórumok illetve az egyéb szolgáltatások együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás használatának megkezdésével Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

Személyes adatok gyűjtése

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és, amennyiben alkalmazandó, személyre szabott formában történő nyújtása; a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, felvilágosítás adása, és működési problémák elhárítása; és a Felhasználási Szerződés érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.


A http://www.mekka-digital.hu egyes oldalai regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is szabadon megtekinthetőek, bizonyos szolgáltatások használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó az ilyen szolgáltatásokat nem használhatja. Az Üzemeltető bizonyos szolgáltatások esetében további, például pénzügyi vonatkozású adatok megadását is előírhatja, amelyeket az Üzemeltető kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel.

Személyes adatok felhasználása

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy igénybe veszi az Üzemeltető Szolgáltatását, az Üzemeltető kezelni fogja az adott felhasználó adatait, ideértve a más felhasználók által hagyott visszajelzéseket. Az Üzemeltető kezeli a Szolgáltatás használata során az egyes fórumokban és más hasonló célokat szolgáló szolgáltatások keretében elhelyezett adatokat is. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Üzemeltető részére az egyes felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott felhasználó személyéhez köthető módon és formában tárolja vagy egyébként kezelje.


Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben kerülhet sor


1.)   Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás bizonyos részeit (például egyes additív szolgáltatásokat) független szolgáltatók biztosítják vagy üzemeltetik. Amennyiben egy felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.


2.)   A Szolgáltatás egyes részeit (például a fórumok üzemeltetését, felmérések végzését) az Üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően, csak az egyes felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.


3.)   Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.


Az Ön által a Szolgáltatás használata során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.


A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is: adat@mekka-digital.hu A felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni az adat@mekka-digital.hu e-mail címen. Az Üzemeltető mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is az adat@mekka-digital.hu e-mail címen. A személyes azonosító és a jelszó csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

Személyes adatok védelme

Az Üzemeltető szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy a Szolgáltatás technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Az Üzemeltető számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozása érdekében. Az Ön által megadott személyes adatokat például az Üzemeltető ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.


Az Üzemeltető a felhasználó által a Szolgáltatás igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Weboldalon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a Weboldal használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.


Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető, vagy az adatfeldolgozó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

A nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető bizonyos időközönként módosítja a jelen nyilatkozatot. A módosítást követően a lap tetején látható módosítási dátumot is megváltoztatja. Amennyiben a nyilatkozat tartalma megváltozik, az Üzemeltető jól látható módon fogja felhívni arra a figyelmet a Weboldalon.

További információ

Az Üzemeltető szívesen fogadja a jelen nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket, amelyeket e-mailben vagy az alábbi postacímre juttathat el hozzánk:


1161. Budapest, Rákosi út 51.

Vissza
Az oldal tetejre!